Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat
hatályos 2018. május 25. napjától.

1. Preambulum

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a www.hajozz.com online hajó bérbeadás közvetítői és kapcsolódó szolgáltatást végző Lengyel József egyéni vállalkozó

(székhely: 4405 NYÍREGYHÁZA SZÜRSZABÓ UTCA 13., Nyilvántartási szám: 52483963, Adószám: 52493931-1-35, Kapcsolattartó: Lengyel József, Telefon: +36 (30) 831 1869; E-mail cím: info@hajozz.com) (továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az Adatkezelő adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen felhasználási feltételekben található adatkezelési tájékoztató kizárólag a www.hajozz.com weboldal tekintetében érvényes, nem alkalmazható harmadik személyek által üzemeltetett weboldalak esetében, még abban az esetben sem, ha ezek a weboldalak a www.hajozz.com weboldalról közvetlenül hozzáférhetőek.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről („Kutatási tv.”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el.

2. Definíciók, rövidítések, elvek

Infotv.: információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény;

GDPR: EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja; (Info tv.)

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; (GDPR)

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; (Info tv.)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; (GDPR)

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; (Info tv.)

„személyes adat” azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; (GDPR)

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (GDPR)

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság,
 • célhoz kötöttség,
 • adattakarékosság,
 • pontosság,
 • korlátozott tárolhatóság,
 • integritás és bizalmas jelleg,
 • az adatkezelő elszámoltathatósága

3. Az adatkezelés módjai


3.1 A www.hajozz.com oldal megtekintése

A www.hajozz.com oldalon tett látogatások során, egy vagy több cookie-t (magyarul: sütit) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, -amennyiben a cookie-k alkalmazásához ön kifejezetten hozzájárul a cookie-k engedélyezése gomb megnyomásával- amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Alkalmazott cookie-k: Analitika, követés cookie; Webhelyen keresztüli követés; Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkciótájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben: hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Az Adatkezelő alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak cookie-k használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a www.hajozz.com használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a www.hajozz.com oldal Adatkezelőjének a weboldal használatával kapcsolatban.

A cookie-k tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a cookie által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

3.2. A www.hajozz.com weboldalon online hajó bérbeadás közvetítői és kapcsolódó szolgáltatások során kezelt adatok

Az Adatkezelő által üzemeltetett www.hajozz.com weboldalon keresztül történő hajó bérbeadáshoz kapcsolódó közvetítői szolgáltatás megrendeléshez regisztráció és személyes adatok megadására van szükség a Hirdető/ Bérbeadó részéről. Hirdető/Bérbeadó az a cég, vagy személy, aki a tulajdonában, üzemeltetésében lévő hajót hobbi célú használatra bérbe adja a Bérlőnek. Érdeklődő/Bérlő az a személy, cég, aki a hirdetés alapján a hajót bérbeveszi. A www.hajozz.com oldalon szükséges a regisztráció. A regisztráció során a Hirdető/ Bérbeadó a jelen pontban foglalt adatait adhatja meg, ezen felül választ egy saját felhasználó nevet, és megad ahhoz tartozó jelszót. A hirdetés megküldésével a Hirdető/ Bérbeadó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hirdető/ Bérbeadó személyes adatait a szerződés teljesítése(közvetítő szolgáltatás) érdekében az Adatkezelő felhasználja.

A hirdetés rendelése során kötelezően megadandó személyes adatok a Hirdető/ Bérbeadó részéről:,cég neve, címe, e-mail címe, kapcsolattartó neve

Az Érdeklődő/Bérlő részéről a következő adatok megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám.

Kapcsolatfelvétel a bérbeadó (hirdető) és a bérlő (érdeklődő) között

Ha az Érdeklődő a honlapon meghirdetett hajó iránt érdeklődik, úgy a kiválasztott hajóról érdeklődő e-mail-t küldhet a Bérbeadó által megadott e-mail címre, és ezáltal közvetlenül felveheti a kapcsolatot a Bérbeadóval. Az e-mailen történő kapcsolatfelvételt követően a Bérbeadó közvetlenül megkapja az érdeklődő e-mail-t az info@hajozz.com e-mail címen keresztül. Másolatban az érdeklődő email címe is szerepel.

Az érdeklődő email a következő személyes adatokat tartalmazza:

Érdeklődő neve, e-mail címe, telefonszáma

Ezen adatok a hajóbérlés közvetítéséhez, azaz a szerződés teljesítéséhez teljesítéséhez szükségszerűen kapcsolódó adatok, ezen adatok nélkül az Adatkezelő nem nyújthatja szolgáltatásait a Hirdető/ Bérbeadó felé.


Opcionálisan megadható adatok a Hirdető/Bérbeadó részéről: adószám, telefonszám, weboldal címe.


3.3. Adattovábbítás, adatfeldolgozók:

Tájékoztatjuk, hogy az adatokhoz a weboldal adatkezelőjének munkaviszonyban álló munkatársai, illetve a könyvelést végző megbízott személyek, a webhosting szolgáltatást végző, valamint a Hirdetők/Bérbeadók férhetnek hozzá a szerződés teljesítése és a számvitelre vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében.

Webhosting szolgáltatást biztosítja:

Bacsa Zsolt e.v.
7100 Szekszárd, Tinódi utca 5
E-mail: bacsazs@pixelstar.hu

Számlázást biztosítja

A számlázási adatokat a www.bizxpert.hu oldalon a Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. (www.bizxpert.hu, Székhely: 1022 Budapest Törökvész út 30/A) dolgozza fel.

Az Adatkezelő az ellenérték fejében igénybe vehető egyes szolgáltatásai biztosítása érdekében fizetést biztosító külső szolgáltatóval is együtt működik. A fizetést biztosító Külső szolgáltató a rendelkezésükre bocsátott Személyes adatokat (pl. név, bankkártya száma, bankszámlaszám stb.) a saját adatvédelmi tájékoztatóiban foglalt rendelkezéseknek megfelelőn kezeli. Fizetést biztosító külső szolgáltató: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor utca 16.)

Az adatfeldolgozók az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint.

Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, illetve dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére, vagy pedig erre vonatkozóan a velük kötött szerződésben nyilatkoznak..

4. Adatkezelés jogalapja, terjedelme, időtartama

4.1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapját a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A §. , az 1995. évi CXIX. Törvény 3. § (1) a) bekezdése, valamint az Infotv. 5. § (1) a), valamint a GDPR 6.cikk (1) a,b,c.) bekezdései teremtik meg, azaz az adatkezelésre a Hirdetők/Bérbeadók és Érdeklődő/Bérlő (együttesen vagy külön-külön: Ügyfél vagy Igénybe vevő) megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, hozzájárulása alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ügyfél kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek (regisztráció és kapcsolatfelvétel a Bérbeadóval a weboldalon keresztül a Bérlő részéről), továbbá az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Hirdetők/Bérbeadók az egyik fél (Bérbeadó által hirdetési szolgáltatás megrendelése), valamint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (pl. számlázáshoz szükséges adatok beszerzése).

Az Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


4.2. Az adatkezelés célja, terjedelme

Felhasználói fiók létrehozása, melynél az adatkezelés jogalapja: a Hirdetők/Bérbeadók és Érdeklődő/Bérlő hozzájárulása.

A Szolgáltatás teljesítése és számlázás, melynél az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítse.

A kezelt személyes adatok köre: Cégnév, kapcsolattartó/név, cím, adószám, e-mail cím, adószám, telefonszám, weboldal címe kapcsolattartó, címe

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, a szerződés teljesítéséig, számlázási adatok esetében a számla kiállításától számított 8 évig.

Azonosítás, kapcsolattartás, igényérvényesítés

Adatkezelés célja: az Igénybe Vevő beazonosítása és a vele való kapcsolattartás, valamint az Igénybe Vevő és az Adatkezelő, vagy az Igénybe Vevő és az Adatkezelő partnerei között felmerülő kérdések, viták megoldása (igény-, és jogérvényesítés), visszaélések elkerülése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés és a kapcsolattartás vonatkozásában a szerződés teljesítése, ezen túlmenően az adatkezelés az Adatkezelő és a Partnerek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A kezelt személyes adatok köre: Cégnév, kapcsolattartó/név, cím, adószám, e-mail cím, adószám, telefonszám, weboldal címe kapcsolattartó.

Adatkezelés időtartama: a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig.

Jogos érdek bemutatása: Adatkezelő a fent megjelölt egyes adatokat a felhasználói fiók és regisztráció Igénybe Vevő által történő törlésétől számított 1 évig még kezeli azért, mert ez az időszak szükséges a Partnerekkel kötött szerződések elszámolásához, valamint az esetleges visszaélés-gyanús tranzakciók kivizsgálásához, valamint az ezzel kapcsolatos igény- és jogérvényesítéshez. Ezen elszámolási és visszaélés megelőzési és kivizsgálási, valamit igény- és jogérvényesítési célú adatkezelés nem érinti az egyéb személyhez fűződő és más alapvető jogok gyakorlását, viszont az Adatkezelő és együttműködő szerződéses partnereink jogszabályon alapuló visszaélés, csalás megelőzési kötelezettségei és igényérvényesítése miatt szükséges.

Marketing célú adatkezelés

Adatkezelés célja:

 • Igénybe Vevőnek nyújtott tájékoztatás az Adatkezelő szolgáltatásairól, a Weboldalon elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról;
 • az Adatkezelővel szerződött Partnerek részére történő adattovábbítás annak érdekében, hogy a Partnerek közvetlen üzleti (direkt-marketing) ajánlattal keressék meg Igénybe Vevőt (ideértve a hírlevél küldését is) de kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Igénybe vevő kifejezetten és igazolhatóan hozzájárult

A kezelt személyes adatok köre: Cégnév, kapcsolattartó/név, cím, adószám, e-mail cím, adószám, telefonszám, weboldal címe.

A hírlevélről bármikor le lehet iratkozni a levél végén található linken keresztül.

Az adatkezelés jogalapja: az Igénybe Vevő hozzájárulása.

Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

Statisztikai célú adatkezelés

Adatkezelés célja: látogatói statisztikák készítése saját, belső célra.

A kezelt személyes adatok köre: Cégnév, kapcsolattartó/név, cím, adószám, e-mail cím, adószám, telefonszám, weboldal címe

Az adatkezelés jogalapja: Igénybe Vevő hozzájárulása

Adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának eléréséig, 1 (egy) év után csupán aggregát formában történik a tárolás

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

4.3. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a regisztráció alkalmával megadott személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg Ön az adatkezeléshez a regisztráció alkalmával adott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az egyes rendelésekkel kapcsolatos személyes adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel kapcsolatban igény érvényesíthető. Az Adatkezelő köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

4.4. Adatok megadásának felelőssége

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az Ügyfél jogainak gyakorlása

Az Ügyfél kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adathordozhatóságra.

Az Ügyfél hozzáférési joga

Az Ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15.Cikkében megjelölt információkhoz hozzáférést kapjon (pl.az adatkezelés céljai; személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az ügyfél azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga).

Az adatkezelőt az Ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, és ha az adatkezelő az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ügyfél rendelkezésére bocsátja. Az Ügyfél által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A helyesbítéshez való jog

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni. A helytelen adatok kijavítását az Adatkezelőnél kezdeményezheti az info@hajozz.com e-mail címen.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törlés kezdeményezése az Adatkezelőhöz e-mailen, az info@hajozz.com címre elküldött kérelemmel lehetséges.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.(GDPR)

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta., ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Panaszkezelés

Ha Ön az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, Ön - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság, a fővárosban a Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: együtt: megyei bíróság) hatáskörébe tartozik. A per - az Ön választása szerint - az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei bíróság előtt is megindítható.

Az Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5., Telefon: +36 (1) 391-1400).

Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.


6. Adatbiztonság, adatvédelmi incidens

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Beépített és alapértelmezett adatvédelem

Az adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ben foglalt követelmények teljesítéséhez és az érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.

Az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Adatvédelmi incidens

Amint az adatkezelő tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet.

Az Ügyfelet az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell annak leírását, hogy milyen jellegű az adatvédelmi incidens, valamint az érintett a természetes személynek szóló, a lehetséges hátrányos hatások enyhítését célzó javaslatokat. Az érintettek tájékoztatásáról az észszerűség keretei között a lehető leghamarabb gondoskodni kell, szorosan együttműködve a felügyeleti hatósággal, és betartva az általa vagy más érintett hatóságok például bűnüldöző hatóságok által adott útmutatást.

7. Egyéb szabályok

7.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatóját időről-időre megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások, adatfeldolgozók, külső szolgáltatók köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az esetleges elírások, helyesírási korrekciók nem minősülnek változtatásnak. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 5 nappal előre közzéteszi honlapján.

7.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató és az Adatkezelő Általános Szerződési Feltételei egymást kiegészítő dokumentumok, melyek a www.hajozz.com weboldalon tekinthetők meg.